c

Agenda

 » Kraider – heelsam oder déidlech « 

Sonndes de 24. Juni 2018 em 16:00 Auer

um Dag vun der « oppener Gaardepaart »

am Gaart vum Edmée a Marco Schank 6, um Réider zu ESCHDUERF

KRIMI-LIESUNG   et liesen Lil Feinen a Clod Thommes

MAT PASSENDEM KRAIDER-ATELIER  d’Pascale Scaccia, Enseignante an der Akerbauschoul zu Ettelbréck – nieweberufflech Kraiderhex – verrréit Iech wat fir eng Kraider Dir fir verschidde Geleeënheete kënnt gebrauchen. Op jidder Fall  heelsam:  d‘ Sallef déi dir selwer ënnert der Uleedung vum Pascale Scaccia am Kraider-Atelier zesummemëscht.

Fir de Kraider-Atelier onbedéngt umellen virum 18. Juni                                       um Telefon 661 591211

Entree :   fräi   –   e klengen Don an eis Spuerkëscht: fräiwëlleg